Ouders

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Wij vinden het belangrijk dat u nauw betrokken bent bij het wel en wee van uw kind(eren) op school. Kinderen voelen zich beter thuis op school als hun ouders een goed contact hebben met de school. Ze weten wat er dagelijks met de kinderen wordt gedaan en er thuis met hen over praten.

De ontwikkeling van de leerling verloopt dan vaak beter. Op verschillende manieren proberen we daarom dan ook de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Via schriftelijke informatie en informatie via onze website www.bsdedriehoek.nl en isyschool wordt u zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen op school.

Ouders worden gevraagd actief deel te nemen aan specifieke activiteiten op school, zoals hulp bij de sportdag, ondersteuning bij het groepsgebeuren, hulp bij de activiteitendag en andere activiteiten. Door actief deel te nemen aan activiteiten op school of door mee te praten en mee te beslissen kunt u meehelpen om onze school beter te laten functioneren. Als u echt wil meepraten en meebeslissen over de school kunt u lid worden van de medezeggenschapsraad of de ouderraad. 

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

Tijdens informatiebijeenkomsten krijgt u informatie over wat uw kind dit jaar op school allemaal zal gaan doen. In de eerste week van oktober krijgt uw kind ook onze schoolkalender (deel 2) mee naar huis.

Hierin kunt u praktische informatie vinden die betrekking heeft op de hele school, bijvoorbeeld wanneer de rapportavonden zijn, de vakanties en wanneer we andere activiteiten hebben gepland. Tevens kunt u in de schoolkalender informatie vinden over de ouderraad en de medezeggenschapsraad. We streven ernaar deze kalender zo volledig mogelijk te presenteren. Het kan voorkomen dat er gedurende het schooljaar wijzigingen plaatsvinden.

De Driehoek maakt gebruik van het al eerder genoemde digitale communicatiesysteem ISY-school. Met dit systeem kan de school de ouders op een adequate en handige manier informeren over actualiteiten op school. Dit werkt op verschillende niveaus zowel op school- als groepsniveau.

De leerkracht kan bij het versturen van het bericht ook een reactiemogelijkheid toevoegen. Ouders beheren hun eigen emailadres (meerdere kan ook) in het systeem zodat ze de informatie kunnen blijven ontvangen ook bij wijziging

 


De teamleden of de ouderraad vraagt, wanneer nodig aan ouders om zich op te geven voor allerlei activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld bij St. Nicolaas, Kerstmis, sportdag of andere activiteiten van de school zijn.

Veel van deze activiteiten zijn zelfs onuitvoerbaar geworden zonder uw hulp. Leerkrachten en ouders helpen elkaar bij de invulling van de activiteiten aan de kinderen van onze school. 

De Driehoek DSC_2579

Informatie naar gescheiden ouders

Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden kan het voor ons (de school) moeilijk zijn om te bepalen welke positie wij bij het verstrekken van informatie moeten innemen.

De wet biedt ons hierin echter een duidelijke richtlijn. We zijn als school namelijk verplicht beide ouders te informeren. Dus ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast heeft recht op informatie. Alleen in geval van zeer zwaarwegende argumenten kan van die richtlijn worden afgeweken.

Omdat de wet niet voorschrijft welke informatie moet worden gegeven geldt hiervoor ons schoolbeleid. Als school willen we geen speelbal tussen ouders worden. Vanwege onze neutrale positie hebben wij ervoor gekozen beide ouders op een gelijke wijze te informeren.


Om hierboven genoemde redenen zal het adres van de niet met het ouderlijk gezag belast zijnde ouder evenzo in onze administratie worden opgenomen. Voor zover van toepassing wordt uw medewerking gevraagd bij het vastleggen van oudergegevens.

Wij vragen begrip voor onze positie. Als dit niet is toegestaan (b.v. via een gerechtelijke uitspraak), moet het schriftelijk bewijs hiervan aan de directie worden overlegd.