Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De MR heeft als doel: het behartigen van de belangen van de kinderen, de ouders en het personeel bij diverse (beleids) onderwerpen. De taken, de samenstelling en de rechten van de MR zijn uitgewerkt in een reglement.
De MR van de Driehoek bestaat uit 4 leden: 2 ouderleden en 2 personeelsleden. De directeur is tevens adviserend lid.

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met meer formele zaken, zoals het formatieplan, de begroting, het personeelsbeleid e.d., maar ook met meer onderwijsinhoudelijke zaken zoals pedagogisch klimaat, zorgplan, jaarplan e.d.

De MR kan het schoolbeleid beïnvloeden door het verstrekken van informatie, het meedenken over onderwerpen, het geven van adviezen of door het al dan niet instemmen met bepaalde beslissingen. Alle vergaderingen zijn openbaar.

GMR

De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde organisatie. De GMR is de gesprekspartner van het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep en behartigt de belangen van alle scholen samen. Zij bestaat uit 6 ouderleden en 6 personeelsleden.

De GMR heeft vooral de taak de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur. Beleidsnotities worden na enkele jaren geëvalueerd. 

De GMR vindt het belangrijk om in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken en daarin een actieve rol te hebben. Belangrijke voorbeelden zijn:

  • een gezond financieel beleid
  • een goed huisvestingsbeleid
  • een goed personeelsbeleid
  • een goed beleid op veiligheid in en om de school
  • een open communicatiestructuur etc.

De GMR onderhoudt via het secretariaat een direct contact met de MR-en. Verder kunnen leden van de MR-en de vergaderingen van de GMR bijwonen.

Jaarlijks worden er door de GMR twee gezamenlijke bijeenkomsten met de MR-en georganiseerd, waarbij vooral de saamhorigheid centraal staat. Leren met en luisteren naar elkaar.

Zie voor samenstelling en contactgegevens www.dynamiek.nu onder het kopje: over Dynamiek