Missie / visie

Waar staat de school voor

Missie

De missie van de Driehoek luidt:

“Durf te ervaren wat je kunt!”

In deze missie komt de centrale waarde van onze school tot uitdrukking. Elk kind is uniek en heeft recht op een ontwikkeling van een eigen basis zodat het de best denkbare kans krijgt op volwaardige participatie in de samenleving.

De missie van onze school is daarmee ook de uiterste maatstaf voor de kwaliteit van het onderwijs op basis waarvan wij ons verantwoorden, naar onszelf, naar ouders en hun kinderen en naar de samenleving. De missie geeft betekenis aan ons werk. 

Visie

Op de Driehoek respecteren we elkaar zoals we zijn. Wij accepteren dat ieder verschilt in talent, tempo en temperament en stimuleren hiermee de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Het onderstaand gedicht brengt dit treffend onder woorden.

De Driehoek wil een optimale begeleiding bieden door:

  • kinderen een veilige leeromgeving aan te bieden waarbinnen zij zichzelf kunnen ontplooien;
  • kinderen te leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, voor elkaar en voor hun leefomgeving;
  • op alle niveaus samen te werken aan kennisuitbreiding van de kernvakken;
  • kinderen voor te bereiden op een zelfstandige en zinvolle rol in de samenleving.

 

Durf te stralen,
je dient de wereld niet door je klein te houden! 

Durf te ervaren wat je kunt! 

Kijk naar mogelijkheden,
dat motiveert om het beste naar boven te halen!

De Driehoek wil een open en uitdagende school zijn,
die gelooft in de unieke mogelijkheden van elk kind.


Uitgangspunten


Plezier

Het belangrijkste uitgangspunt voor ons is dat alle kinderen met plezier naar onze school komen. We gaan er vanuit dat een kind pas optimaal kan presteren als het zich veilig en prettig voelt in zijn omgeving.

Eigen initiatief

We laten ruimte voor eigen initiatief en eigen inbreng van kinderen. Hierdoor raken kinderen betrokken bij datgene wat ze leren en worden deelnemer in hun eigen proces of groepsproces. Bijv. meedenken over/ opstellen van regels in de groep of het samen met de leerkracht bespreken van een eigen handelingsplan maakt kinderen betrokken bij hun eigen leren.

Sociale vaardigheden

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe zij nu en in de toekomst kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom besteden we aandacht aan het begeleiden van gedrag van kinderen. Aandachtspunten daarbij zijn het overdenken en vastleggen van schoolregels en afspraken, een positieve benadering van het gedrag van kinderen, een daarbij passende inrichting van de school.

Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden en ongewenst gedrag te voorkomen, ook voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn vaardigheden onmisbaar zoals luisteren, samen delen, vragen of je met de ander mag spelen, op je beurt wachten, weten waar je goed in bent, ruzies oplossen en voor jezelf opkomen. 

De Driehoek DSC_2566

Het individuele kind

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de kwaliteiten van het individuele kind. Kwaliteiten zowel op leergebied, maar ook met betrekking tot gedrag. Kinderen die problemen hebben, proberen we zoveel mogelijk binnen onze eigen school te begeleiden.

Verschillende werkvormen

In het hedendaagse onderwijs kunnen we niet meer spreken van één gehanteerde werkvorm. Ieder vak, ieder aandachtspunt, vereist een andere aanpak, en dus vaak een andere werkvorm. Zo kunnen we bijvoorbeeld conflicten tussen kinderen onderling bespreken in een kringgesprek, een taalles maken in klassikaal verband, een groepje kinderen laten werken met de computer, een project over een onderwerp zelfstandig verwerken, of een werkstuk maken met een klein groepje kinderen. Het toepassen van verschillende groeperings – en werkvormen maakt het voor de leerkrachten mogelijk om beter te kunnen omgaan met verschillen tussen kinderen. 

Adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs ofwel “Onderwijs op Maat” tracht tegemoet te komen aan de verschillen die er tussen kinderen zijn. Het gaat dus om een betere afstemming van het onderwijs op de specifieke behoeften van kinderen. Binnen dit ‘meer afgestemde onderwijs’ staat de leerkracht min of meer centraal. Het is de leerkracht die dit hele proces aanstuurt.

Het gaat erom de houding en de vaardigheden van de leerkracht verder te ontwikkelen zodat er binnen de school beter rekening wordt gehouden met de verschillen tussen kinderen. Het gaat om de vaardigheden in het omgaan met kinderen, het geven van instructie en om de klassenorganisatie zodanig in te richten dat er voor kinderen basisvoorwaarden om te leren worden gerealiseerd.

De basisvoorwaarden voor een actieve en gemotiveerde leerhouding op school zijn :

Competentie: Het kind heeft het gevoel iets te kunnen. Het merkt dat de leerkracht positieve verwachtingen heeft.

Relatie: Het kind ervaart dat het door de leerkracht en binnen de groep wordt gewaardeerd.

Autonomie: Het kind ervaart dat eigen initiatief en eigen inzet iets oplevert.


De leerkracht heeft via zijn of haar houding en gedrag veel invloed op het kind. De verwachtingen van de leerkracht geven richting aan wat het kind van zichzelf verwacht. Wat de leerkracht zegt en doet heeft invloed op het zelfbeeld van kinderen. Zelfvertrouwen en het gevoel dat de eigen inzet effect heeft leidt bij kinderen tot een goede werkhouding. 

Dit is de basis voor vorderingen op school. Het is de kunst om als leerkracht kinderen uit te dagen, vertrouwen te geven en te ondersteunen. Het gaat erom hiervoor vormen te vinden in je manier van omgaan met kinderen (de interactie), in je instructie en je klassenorganisatie.

De Driehoek DSC_2494 


Het klimaat op school

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Wij proberen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat aan te bieden. Een kind leert op die manier wat het van ons kan verwachten, maar ook op welke wijze het zichzelf aan kan passen aan school en samenleving. We hechten belang aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zodat kinderen leren hoe ze met elkaar om moeten gaan.

De kinderen moeten het gevoel hebben dat ze op hun leerkracht kunnen vertrouwen en terug kunnen vallen. Wij proberen dit te bereiken door rekening te houden met de individuele verschillen en door zoveel mogelijk een luisterend oor te bieden aan de kinderen die daarom vragen.