Ons onderwijs

De organisatie van het onderwijs

Het schoolplan

In ons schoolplan staan de details beschreven van de inrichting van ons onderwijs en de daaraan verbonden beleidsvoornemens van ontwikkeling voor steeds 4 schooljaren, dit gerelateerd aan onze visie. Een essentieel onderdeel hierin is de beschrijving van de kwaliteitszorg en m.n. de kwaliteitsverbetering. Op basis van evaluatie en planning wordt er jaarlijks een jaarplan opgesteld, dit als deelplan van het schoolplan. Dit document heeft een duidelijke ontwikkelfunctie. Kwaliteitsbepaling, -onderzoek en -borging komen er wel in aan de orde, maar worden met andere instrumenten uitgevoerd. Het schoolplan en de deelplannen, vormen dus instrumenten in het kader van kwaliteitsverbetering.

Er wordt steeds gestreefd om de beleidsvoornemens zoveel mogelijk in samenhang met elkaar in de juiste tijdsfasering uit te voeren en vervolgens te borgen en te onderhouden. Vanaf schooljaar 2012-2013 werkt de Driehoek, net als alle Dynamiekscholen, met het WMK-PO (werken met kwaliteitskaarten primair onderwijs). Dit digitaal kwaliteitsinstrument geeft ons de handvaten en mogelijkheden om de kwaliteitszorg aan te scherpen, van structuur en goede kwaliteit te voorzien.

De samenstelling van de groepen

We werken met een systeem van jaargroepen: groepen kinderen met ongeveer eenzelfde leeftijd zitten bij elkaar in één groep. We hebben 8 leerjaargroepen. Vanwege het aantal kinderen per leerjaar hebben we op de Driehoek de jaargroepen gecombineerd waardoor er 3 groepen ontstaan: groep 1/2/3, groep 4/5/6 en groep 7/8.

Zelfstandig werken en samenwerken

Het merendeel van het werk vindt plaats in de groep bij de eigen leerkracht(en). De instructie wordt veelal klassikaal gestart; hoewel er in toenemende mate meer gedifferentieerd wordt: niet alle kinderen zijn met dezelfde stof bezig.

Een deel van de groep kan na deze instructie vrijwel direct aan de slag, terwijl een ander deel of individuele kinderen nog extra en/of andersoortige instructie nodig hebben. Bij het inoefenen wordt gekeken wat in de gegeven situatie de meest doelmatige organisatie is en wat voor het kind het meest betekenisvol is.

Bovendien werken kinderen steeds vaker zelfstandig: zij zijn immers ‘eigenaar’ van hun leren. We proberen ons onderwijs hier steeds meer op af te stemmen: een belangrijk ontwikkelingsfacet binnen onze school in de komende jaren. 


We doen dit door goed naar kinderen te kijken en door goed naar ze te luisteren, door ze te leren hoe ze kunnen leren, door ze een grote mate van zelfstandigheid bij te brengen en door ze zoveel mogelijk op eigen kracht te begeleiden in hun ontwikkeling tot individuen die volledig kunnen participeren in onze samenleving.

U weet waarschijnlijk uit eigen ervaring dat kinderen van elkaar leren. Wij vinden het belangrijk dat ze ook van elkaar leren en vertellen hoe ze een taak hebben afgemaakt of een probleem hebben opgelost en dat ze leren samenwerken in de klas en in kleine groepjes. We gebruiken een schoolbrede weektaak. Op dit formulier geeft de leerkracht op voor ieder kind op passend niveau aan welke opdrachten en verwerking de actuele week door het kind gemaakt gaat worden. .

De juiste instructie

De groepsleerkracht kiest in zijn relatie tot de kinderen de ene keer de rol van regisseur en dan weer die van coach. De opgave is een evenwicht te zoeken tussen kennis doorgeven en het kind zelf laten ontdekken. Differentiëren is noodzaak. Kinderen moeten op hun eigen niveau kunnen werken.

Dat willen ze ook. Ze willen laten zien dat ze competent en autonoom zijn. Maar uiteraard zijn ze ook psychologische wezens en hebben ze grote behoefte aan relaties. Dus ‘eigen niveau’ betekent niet individueel onderwijs. Om te kunnen differentiëren is het van belang dat instructies zeer effectief gegeven kunnen worden. Effectief betekent: ‘doelmatig’ en een instructie is ‘een aanwijzing van wat gedaan en hoe gehandeld moet/kan worden’.

Kinderen willen niet onnodig wachten op instructies. Ze willen vooruit met hun werk. Het geven van een effectieve instructie is een voorwaarde om goed te kunnen differentiëren in je klas. Hierdoor maak je het voor jezelf als leerkracht ook mogelijk om meerdere instructies aan groepen kinderen en zelfs individuele kinderen te geven als dat nodig is.

Basisschool De Driehoek - Griendtsveen

Groepsplannen

De instructiebehoefte van de kinderen hebben we voor de kernvakken (in opbouw van spelling, rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen) uitgewerkt in een groepsplan. Dit is een overzicht van de klas waarin omschreven staat waar de kinderen staan in hun ontwikkeling en wat ze nodig hebben om de volgende stap te maken. Het werken met groepsplannen is een cyclisch proces.

Per periode (± 13 weken) wordt bepaald of de leerroute en bijbehorende doelen voor ieder kind de meest effectieve zijn. De leerkracht heeft een volledig overzicht van de groep, weet wat nodig is en kan hier effectief naar handelen.

Er zijn voorwaarden en aandachtspunten gekoppeld aan het geven van een effectieve instructie. Je moet als leerkracht de leerlijn en (tussen)doelen kennen en de lesstof volledig “in de vingers” hebben. Het is niet wenselijk wanneer je steeds je methodeboek of handleiding nodig hebt tijdens de instructie; dat gaat ten koste van de ‘focus op de kinderen’.

Het is van belang dat je gericht bent op de (re)actie van de kinderen. Met andere woorden: je let op het welbevinden en de betrokkenheid, om zo te zien hoe de instructie binnenkomt.

Een goede voorbereiding is een voorwaarde, inclusief planning van de onderwijsactiviteiten en een goed klassenmanagement.

Dit houdt onder andere in dat afspraken helder zijn voor kinderen. Ze weten of ze zelfstandig of samen mogen werken, welke materialen ze mogen gebruiken, welke tijd ze hebben voor hun taken, waar ze mogen werken en wat de criteria zijn.

Daarnaast is het ook belangrijk dat het duidelijk is wat ze mogen doen als ze klaar zijn. Hierdoor houd je weer tijd over voor de zaken waar ze jou echt voor nodig hebben.