Ons onderwijs

De organisatie van het onderwijs

Het schoolplan

In ons schoolplan staan de details beschreven van de inrichting van ons onderwijs en de daaraan verbonden beleidsvoornemens van ontwikkeling voor steeds 4 schooljaren, dit gerelateerd aan onze visie. Een essentieel onderdeel hierin is de beschrijving van de kwaliteitszorg en m.n. de kwaliteitsverbetering. Op basis van evaluatie en planning wordt er jaarlijks een jaarplan opgesteld, dit als deelplan van het schoolplan. Dit document heeft een duidelijke ontwikkelfunctie. Kwaliteitsbepaling, -onderzoek en -borging komen er wel in aan de orde, maar worden met andere instrumenten uitgevoerd. Het schoolplan en de deelplannen, vormen dus instrumenten in het kader van kwaliteitsverbetering.

Er wordt steeds gestreefd om de beleidsvoornemens zoveel mogelijk in samenhang met elkaar in de juiste tijdsfasering uit te voeren en vervolgens te borgen en te onderhouden. Vanaf schooljaar 2012-2013 werkt de Driehoek, net als alle Dynamiekscholen, met het WMK-PO (werken met kwaliteitskaarten primair onderwijs). Dit digitaal kwaliteitsinstrument geeft ons de handvaten en mogelijkheden om de kwaliteitszorg aan te scherpen, van structuur en goede kwaliteit te voorzien.

De samenstelling van de groepen:

Vanwege het aantal kinderen per leerjaar hebben we op de Driehoek de jaargroepen gecombineerd waardoor er 3 groepen ontstaan: groep 1/2/3, groep 4/5/6 en groep 7/8.