Verlofregelingen


Naar de schoolgids index


Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Verlof indien:

  • Wegens specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan
  • Een werkgeversverklaring wordt voorgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is

Vakantieverlof mag:
Eenmaal per schooljaar worden verleend niet langer duren dan 10 schooldagen en niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per jaar of minder.

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of
minder dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school worden voorgelegd.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Voor het voldoen van de wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
  • Voor verhuizing voor ten hoogste een dag
  • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3de graad. Duur in overleg met de directeur.
  • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1ste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- of aanverwanten van de 2de graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of aanverwanten van de 3de of 4de graad ten hoogste een dag.
  • Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten t/m de 3de graad. Duur in overleg met de directeur.
  • Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1⁄2 -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor een dag
  • Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke reden, maar geen vakantieverlof.

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar.

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand van tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd.
Verlof indien:

  • De ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids