Onze missie en visie


Naar de schoolgids index


Missie

De missie van de Driehoek luidt:

“Durf te ervaren wat je kunt!”

In deze missie komt de centrale waarde van onze school tot uitdrukking. Elk kind is uniek en heeft recht op een ontwikkeling van een eigen basis zodat het de best denkbare kans krijgt op volwaardige participatie in de samenleving.
De missie van onze school is daarmee ook de uiterste maatstaf voor de kwaliteit van het onderwijs op basis waarvan wij ons verantwoorden, naar onszelf, naar ouders en hun kinderen en naar de samenleving. De missie geeft betekenis aan ons werk.

Visie

Op de Driehoek respecteren we elkaar zoals we zijn. Wij accepteren dat ieder verschilt in talent, tempo en temperament en stimuleren hiermee de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Het onderstaand gedicht brengt dit treffend onder woorden.

Durf te stralen,
je dient de wereld niet door je klein te houden!
Durf te ervaren wat je kunt!
Kijk naar mogelijkheden,
dat motiveert om het beste naar boven te halen!
De Driehoek wil een open en uitdagende school zijn,
die gelooft in de unieke mogelijkheden
van elk kind.

De Driehoek wil een optimale begeleiding bieden door:

  • kinderen een veilige leeromgeving aan te bieden waarbinnen zij zichzelf kunnen ontplooien;
  • kinderen te leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, voor elkaar en voor hun leefomgeving;
  • op alle niveaus samen te werken aan kennisuitbreiding van de kernvakken;
  • kinderen voor te bereiden op een zelfstandige en zinvolle rol in de samenleving.

Download deze pagina Download de gehele schoolgids