Uitgangspunten


Naar de schoolgids index


Plezier

Het belangrijkste uitgangspunt voor ons is dat alle kinderen met plezier naar onze school komen. We gaan er vanuit dat een kind pas optimaal kan presteren als het zich veilig en prettig voelt in zijn omgeving.

Eigen initiatief

We laten ruimte voor eigen initiatief en eigen inbreng van kinderen. Hierdoor raken kinderen betrokken bij datgene wat ze leren en worden deelnemer in hun eigen proces of groepsproces. Bijv. meedenken over/ opstellen van regels in de groep of het samen met de leerkracht bespreken van een eigen handelingsplan maakt kinderen betrokken bij hun eigen leren.

Sociale vaardigheden

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe zij nu en in de toekomst kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom besteden we aandacht aan het begeleiden van gedrag van kinderen. Aandachtspunten daarbij zijn het overdenken en vastleggen van schoolregels en afspraken, een positieve benadering van het gedrag van kinderen, een daarbij passende inrichting van de school.
Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden en ongewenst gedrag te voorkomen, ook voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn vaardigheden onmisbaar zoals luisteren, samen delen, vragen of je met de ander mag spelen, op je beurt wachten, weten waar je goed in bent, ruzies oplossen en voor jezelf opkomen.

Het individuele kind

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de kwaliteiten van het individuele kind. Kwaliteiten zowel op leergebied, maar ook met betrekking tot gedrag. Kinderen die problemen hebben, proberen we zoveel mogelijk binnen onze eigen school te begeleiden.

Verschillende werkvormen

In het hedendaagse onderwijs kunnen we niet meer spreken van één gehanteerde werkvorm. Ieder vak, ieder aandachtspunt, vereist een andere aanpak, en dus vaak een andere werkvorm. Zo kunnen we bijvoorbeeld conflicten tussen kinderen onderling bespreken in een kringgesprek, een taalles maken in klassikaal verband, een groepje kinderen laten werken met de computer, een project over een onderwerp zelfstandig verwerken, of een werkstuk maken met een klein groepje kinderen.

Het toepassen van verschillende groeperings–en werkvormen maakt het voor de leerkrachten mogelijk om beter te kunnen omgaan met verschillen tussen kinderen.

Adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs ofwel “Onderwijs op Maat” tracht tegemoet te komen aan de verschillen die ertussen kinderen zijn. Het gaat dus om een betere afstemming van het onderwijs op de specifieke behoeften van kinderen.
Binnen dit ‘meer afgestemde onderwijs’ staat de leerkracht min of meer centraal. Het is de leerkrachtdie dit hele proces aanstuurt.

Het gaat erom de houding en de vaardigheden van de leerkracht verder te ontwikkelen zodat er binnen de school beter rekening wordt gehouden met de verschillen tussen kinderen. Het gaat om de vaardigheden in het omgaan met kinderen, het geven van instructie en om de klassenorganisatie zodanig in te richten dat er voor kinderen basisvoorwaarden om te leren worden gerealiseerd.
De basisvoorwaarden voor een actieve en gemotiveerde leerhouding op school zijn :

Competentie

Het kind heeft het gevoel iets te kunnen. Het merkt dat de leerkracht positieve verwachtingen heeft.

Relatie

Het kind ervaart dat het door de leerkracht en binnen de groep wordt gewaardeerd.

Autonomie

Het kind ervaart dat eigen initiatief en eigen inzet iets oplevert.

De leerkracht heeft via zijn of haar houding en gedrag veel invloed op het kind. De verwachtingen van de leerkracht geven richting aan wat het kind van zichzelf verwacht. Wat de leerkracht zegt en doet heeft invloed op het zelfbeeld van kinderen.
Zelfvertrouwen en het gevoel dat de eigen inzet effect heeft leidt bij kinderen tot een goede werkhouding. Dit is de basis voor vorderingen op school.

Het is de kunst om als leerkracht kinderen uit te dagen, vertrouwen te geven en te ondersteunen. Het gaat erom hiervoor vormen te vinden in je manier van omgaan met kinderen (de interactie), in je instructie en je klassenorganisatie. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids