Het volgen v.d. ontwikkelingen v.d. kinderen


Naar de schoolgids index


Iedere leerkracht houdt zelf gegevens bij omtrent observaties en vorderingen van de kinderen. Naast dagelijkse observaties worden hiervoor toetsen gebruikt, die voor een deel uit de lesmethoden komen. Sommige toetsen worden door de leerkrachten zelf opgesteld aan de hand van de behandelde lesstof. Relevante gegevens hieruit worden opgenomen in het logboek, kinderdagboek of leerlingenmap.

Naast de hierboven beschreven observaties en toetsen werken we met een leerlingvolgsysteem. De kinderen worden hierbij beoordeeld volgens een landelijke norm. We hopen hiermee tijdig het uitvallen (zowel naar boven en naar beneden) van een kind duidelijk in kaart te kunnen brengen. Mede aan de hand van deze gegevens kunnen we plannen hoe we een kind beter kunnen begeleiden.
Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen,gebruiken we op de Driehoek het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS). Met de bijbehorende toetsen bepaalt een leerkracht waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kan er perfect worden ingespeeld op de behoeftes van uw kind. Indeze folder van Citois voor u op een rijtje gezet hoe de volgtoetsen van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen (vanaf aankomende schooljaar gaan we werken met de niveau-indeling I t/m V).

Naast de vorderingen van de individuele kinderen, houden we zo ook in de gaten of we als school op het landelijk gemiddelde zitten. Als bijvoorbeeld zou blijken dat onze kinderen gemiddeld vrij laag scoren bij het AVI-lezen, dan is dat voor ons team een teken dat we het technisch lezen onder de loep moeten nemen. De toetsen die we hiervoor gebruiken zijn voornamelijk ontwikkeld door een speciaal instituut; het Cito (Centraal instituut voor toetsontwikkeling).
Het Cito werkt met landelijk vastgestelde normen. De intern begeleider stelt jaarlijks i.s.m. de leerkrachten een toetskalender op. We werken o.a. met de volgende toetsen:

Groep 1 en 2:

  • Cito-toetsen Rekenen en Taal voor Kleuters

Groep 3 t/m groep 7: 

  • Leestechniek en Leestempo en eventueel AVI-toetsen voor het vaststellen van het technisch leesniveau

Groep 3 t/m 7:

  • Cito Spelling
  • D.M.T. toets ( technisch leesniveau)
  • Cito rekenen/wiskunde

Groep 3 t/m 8:

  • Cito begrijpend lezen
  • Cito Viseon

Groep 8 neemt deel aan de landelijke-eindtoets.
Al deze toetsen worden bewaard in een geautomatiseerd systeem (Cito-lovs).

De vorderingen van de kinderen worden per groep geregistreerd in de leerlingenmap /dotcomschool / logboek / kinderdagboek).
Hierin staan gegevens over leervorderingen, leergedrag (o.a. motivatie, concentratie en zelfstandigheid) en bijzondere aandachtspunten van ieder kind. Deze map wordt ook gebruikt bij de overdracht van kindgegevens naar de leerkracht van de volgende groep.

Ouders hebben recht op inzage in het onderwijskundig dossier van hun kind(eren). Indien u hier gebruik van wenst te maken dient u contact op te nemen met de schooldirectie.

Voor een extra intensieve begeleiding schakelt de interne begeleider, na overleg met collega-ib-ers van cluster blauw, de hulp in van de leerlingbegeleider van de schooladviesdienst. Regelmatig heeft zij een gesprek met een vaste medewerker van deze dienst. Samen met deze extern deskundige, de leerkracht van het kind en de intern-begeleider worden handelingsafspraken voor het kind in de groepssituatie onderzocht en voortgang besproken. Indien er een onderzoek dient plaats te vinden door een instantie van buiten de school, wordt u uiteraard altijd hiervan op de hoogte gesteld. U dientvoor zo’n onderzoek uw toestemming te verlenen. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids