Klachtenregeling


Naar de schoolgids index


Overal waar mensen werken kan iets fout lopen, ook op basisschool de Driehoek. Vaak heeft het ermee te maken dat er verkeerde inschattingen zijn gemaakt of dat er iets mis loopt in de communicatie. In de onderstaande tekst willen we u informeren over wat u kunt doen als u een klacht heeft over de school of over iemand op school. Kort bij de school kunt u in eerste instantie een beroep doen op de leerkracht, de Intern Begeleider of de directie.
Bij de externe vertrouwenspersoon kunt u vooral terecht als u advies wenst inzake klachten over machtsmisbruik. Deze vertrouwenspersoon zal met u over de klacht praten en bespreken welke stappen wenselijk en/of noodzakelijk zijn. U beslist uiteindelijk zelf over de stappen die u wenst te nemen.

Klachtenregeling Dynamiek Scholengroep

Met de klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).
Naast ouders en leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap van Dynamiek Scholengroep klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bestuur van Dynamiek Scholengroep en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap.

Door de klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Indien een klacht wordt ingediend bij het bestuur van Dynamiek Scholengroep verwijst het bestuur de klager naar een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. Het bestuur kan er ook voor kiezen de klacht zelf af te handelen indien het van mening is dat de klacht op eenvoudige wijze kan worden afgehandeld.

De werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon bij de GGD worden uitgevoerd door een functionaris van de afdeling Jeugdgezondheidszorg, bereikbaar via 077-8504855 (secretariaat JGZ, vragen naar de externe vertrouwenspersoon). De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat tevens na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Is dit het geval dan begeleidt zij de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Indien dit wenselijk of noodzakelijk wordt geacht verwijst de vertrouwenspersoon de klager naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.
De klachtenregeling en de namen van de commissie kunt u vinden op

http://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc

Voor aanmelding van een klacht en vragen hierover kunnen betrokkenen terecht bij de ambtelijk secretaris van de:

Landelijke bezwaren-, geschillen- en klachtencommissie voor het katholiek onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel 070-392.55.08 (van 9.00 - 12.00 uur)
Fax 070-302.08.36

Vertrouwensinspecteur Primair Onderwijs
Een personeelslid, of een lid van de MR dat op de hoogte is van een seksueel misdrijf is verplicht dit te melden aan het bestuur. Het bestuur moet dan verplicht overleggen met de vertrouwensinspecteur. ls er een redelijk vermoeden van een misdrijf, dan is het bevoegd gezag verplicht om aangifte te doen. Dit nadat het de betrokkenen op de hoogte heeft gesteld. Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of
lichamelijk geweld worden doorgegeven aan het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900–
111 3 111 (lokaal tarief). 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids