Pesten


Naar de schoolgids index


Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij streven naar een pestvrije school. De school doet er alles aan om kinderen die een groot deel van hun tijd op school doorbrengen, een zo veilig mogelijke omgeving te garanderen. Het kan voorkomen dat er ondanks maatregelen in de preventieve sfeer toch nog gepest wordt.

Een ouder constateert pesten:
Wanneer een ouder pestgedrag constateert, dan vragen wij de ouder hierover contact op te nemen met de groepsleerkracht. Er vindt dan een gesprek plaats en naar aanleiding van dit gesprek zal bekeken worden of verdere stappen noodzakelijk zijn. Als dit het geval is, dan wordt dezelfde procedure gevolgd als wanneer een leerkracht pestgedrag heeft geconstateerd.

Een kind constateert pesten:
Wanneer een kind pestgedrag constateert, vragen we het kind naar de leerkracht of naar de ouder te gaan. Ook dan starten we dezelfde procedure als wanneer een leerkracht / ouder het pestgedrag geconstateerd heeft.

Stappenplan:

1. De leerkracht heeft een gesprek met de betrokken kinderen (zowel de pesters als het gepeste kind). Tijdens het gesprek zullen we proberen een antwoord te vinden op de volgende vragen:
Wat is er precies gesignaleerd? Wanneer is het gesignaleerd?
Was er sprake van pesten of plagen? Is er reeds eerder iets opgevallen?

De leerkracht brengt dezelfde dag verslag uit aan de intern begeleider.

2. Wanneer we tot de conclusie komen dat er wel degelijk sprake is van pesten zal er een gesprek plaatsvinden tussen de betrokken kinderen, de leerkracht en mogelijk de directeur.
Naar aanleiding van dit gesprek zullen er concrete afspraken gemaakt worden met de betrokkenen. De leerkracht bespreekt het gebeuren met de hele groep, ook omdat pesten een groepsgebeuren is.

3. Wanneer we het pesten voor de tweede keer constateren, zullen de ouders van de pesters en het gepeste kind telefonisch benaderd worden. Tevens zullen we aan de ouders doorgeven welke
stappen we ondernomen hebben en welke afspraken reeds zijn gemaakt. Aan de ouders van de pesters zal gevraagd worden om een (dringend) gesprek aan te gaan met hun kind. Van deze actie is de directeur de initiatiefnemer.

4. We wachten de situatie twee weken af. Als er geen of onvoldoende verandering in de situatie gekomen is, dan nodigen we de ouders van de pesters en van de gepesten uit voor een gesprek op school. Tijdens dit gesprek maken we concrete afspraken. Bij het gesprek zijn vanuit de school de groepsleerkracht en de directeur aanwezig. Wanneer het nodig blijkt volgen verdere stappen en worden er vervolgafspraken gemaakt. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids