8. De ontwikkeling van het onderwijs


Naar de schoolgids index


Net als de maatschappij is ook onze school voortdurend in ontwikkeling. In het schoolplan beschrijven wij voor een periode van vier jaar op welke wijze wij gericht werken aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Kansen / knelpunten hebben wij afgezet tegen de sterke / zwakke kanten van onze school. Zo proberen we in de toekomst voorwaarden te scheppen om de zwakke punten van ons onderwijs te verbeteren en onze sterke kanten nog beter uit te breiden.
Samen verantwoordelijk zijn voor goed onderwijs, dat vinden wij belangrijk. Vanaf 1 augustus 1999 bezit elke school een schoolplan van vier jaar. Op deze manier hopen wij een duidelijke koers voor de komende jaren uit te zetten. Het nieuwe schoolplan loopt van 2015 t/m 2019.


Terugblik schoolontwikkeling 2015-2016

(de onderstaande omschrijving is een samenvatting van de voornemens die omschreven staan in het jaarplan van afgelopen schooljaar).

Oriëntatie en komen tot keuze van een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie

Samen met een drietal andere schoollocaties hebben ons dit jaar georiënteerd op een vernieuwende werkwijze om, de kinderen en leerkrachten, op een motiverende en onderzoekende manier het onderwijs voor de wereldoriënterende vakken vorm te geven.
We hebben dit gedaan door een drietal aanpakken / methodieken in alle ruimte uit te proberen.

  • Topondernemers
  • Jeelo
  • Alles in één

Gedurende een volledig project /thema heeft deze aanpak centraal gestaan. Teaminformatie vooraf en evaluatie heeft gezamenlijk met de drie andere scholen plaatsgevonden. We hebben besloten om vooralsnog geen andere aanpak te kiezen. De onderzochte aanpakken hebben voor ons niet het gewenste effect gehad om de zaken van Zwijssen op dit moment los te laten. We volgen wel de implementatie bij de andere scholen die voor Topondernemers 2.0 hebben gekozen.

Overstap naar de nieuwe netwerkbeheerder en digitale leerwerk/omgeving

Binnen de digitale leeromgeving zien we in het basisonderwijs nieuwe mogelijkheden en kansen om het onderwijsaanbod meer persoonlijk af te stemmen op de specifieke behoeften van ieder kind. De scholengroep heeft zich georiënteerd op een nieuwe netwerkbeheerder. Vanaf maart 2016 werken we binnen een nieuwe digitale omgeving: de klas.nu en MOO van heutinck ICT.
De eerste inzet en oriëntatie heeft nu plaatsgevonden. De functionaliteit en mogelijkheden zijn nog niet in volle breedte bekend bij de teamleden. Dit ontwikkelpunt wordt in de volgende fase meegenomen in het jaarplan 1617.

Intensivering samenwerking cluster blauw en uitbreiden van gedeelde expertise

Samen met de basisscholen de Wouter(America), Onder de Linde (Hegelsom), Onder de Wieken, (Meterik), de Weisterbeek (Horst), de Kroevert (Kronenberg), de Horizon en de Dobbelsteen (Sevenum) vormen we cluster blauw van Dynamiek Scholengroep. Hierbinnen zorgen we voor het laten ontwikkelen en ruimte geven aan al onze beschikbare kwaliteiten op ieder niveau.
Er is intensief clusteroverleg op niveau van directie en internbegeleiders. Er is gedeelde verantwoordelijkheid. Kennis, kunde en affiniteit van iedere medewerker wordt breed binnen het cluster gezien en ingezet. We werken met expertisegroepen voor, kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (onderdeel hiervan is de plusklas), begrijpend lezen en we hebben de nieuwe de expertisegroep leesbevordering in samenwerking met biblionu opgestart.

Aanbieden juiste ondersteuning: Diepte analyse en aanscherping groepsplan

Vanuit vernieuwde inzichten (start nieuwe ib-er 1516) hebben we stap voor stap nieuwe onderdelen toegevoegd aan onze bestaande groepsplanopzet. Leerkrachten passen diepte-analyse toe binnen leersprongen op individueel niveau. Leerkrachten herkennen de exacte “leerbreuk” op de ontwikkelingslijn.
Waar loopt deze leerling vast en hoe wordt door het kind beredeneerd? Met deze kennis kan de leerkracht heel specifiek de juiste hulp/ondersteuning bieden (centrale vraag hierbij is: Wat doe ik als leerkracht om dit kind over “deze hobbel” heen te helpen?). De nieuwe structuur en opbouw geeft een krachtiger overzicht en biedt de leerkracht meer houvast in functionaliteit gedurende de concrete toepassing van het plan tijdens de lesactiviteit.


Schoolontwikkelingen in het schooljaar 2016-2017

In het komende schooljaar zijn diverse ontwikkelingen ingepland. Een uitgebreidere beschrijving hiervan vindt u in ons jaarplan. Vanuit het koersplan van Dynamiek Scholengroep hebben we voor ons samenwerkend cluster (blauw) onze belangrijkste ontwikkelonderwerpen bepaald.
Vanaf het schooljaar 2013-2014 zijn we gaan werken met een nieuw format voor het jaarplan. Dit is geïntegreerd met het wmk-po. Een aantal van deze ontwikkelpunten zijn afkomstig uit het jaarplan van vorig jaar maar worden nu verder afgerond Er wordt een keuze gemaakt uit vijf uitgebreide verbeterpunten. Deze zijn:

Rapportage/ gesprekken met ouders met/ over kind

Met het team gaan we onze visie over hoe je ouders dient te informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren) uitwerken en vertalen in een concrete vorm, die voor de ouders een volledig beeld schetst. Een werkwijze/ middel/ instrument waarmee wij de totale ontwikkeling in beeld brengen op een wijze die door ouders gewaardeerd, geïnterpreteerd en misschien nog wel aangevuld kan worden. Onderzoeken welke mogelijkheden de MOO-omgeving voor ouderportaal te bieden heeft.
Vanaf 16/17 werken ook met een andere fasering van uitgeven rapportage en oudergesprekken. Rapportage 2x per jaar februari en juni. Gesprekken 3x november, februari en juni.

Implementatie KIJK overgang van OVMJK en intensivering samenwerking onderbouw basisschool de Wouter
Overstap naar KIJK observatie en registratiesysteem groep 1 2 3

In de onderbouw gaan we KIJK (registratie en observatie instrument) in gebruik nemen. Dit systeem heeft veel raakvlakken met ons huidige instrument. Het heeft als voordeel dat het gebruiksvriendelijker toepasbaar is en dat zowel ’t Nest en veel collega-scholen dit instrument ook gaan gebruiken. Onze nieuwe collega heeft hier al op een andere school mee gewerkt en zal alle onderbouw mensen (Driehoek en Wouter hierin gaan begeleiden).
Daarnaast streven we naar de versteviging en intensivering van samenwerkingsmomenten tussen de onderbouwcollega’s. Met name themavoorbereidingen zullen hiervoor een kans bieden. De onderbouwcollega’s van beide locatie vormen een “gezamenlijk team”. Ze ondersteunen elkaar en maken intensief gebruik van elkaars kwaliteiten.

Ontwikkelen van partnerschap: versterken tot verdere doelgerichte samenwerking tussen de locaties: Kracht van ons cluster

Intensivering samenwerking cluster blauw en uitbreiden van gedeelde expertise. Kwaliteiten van medewerkers herkennen en samenbrengen zodat de focus gericht is op goed onderwijs en betere leerlingprestaties.
Er is intensief clusteroverleg op niveau van directie en internbegeleiders. Er is gedeelde verantwoordelijkheid. Kennis, kunde en affiniteit van iedere medewerker wordt breed binnen het cluster gezien en ingezet. We werken met expertisegroepen voor , kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (onderdeel hiervan is de plusklas) , begrijpend lezen en de expertisegroep leesbevordering in samenwerking met Biblionu. Per het nieuwe schooljaar starten we met de expertise groep 21e eeuwse vaardigheden. Het besef bij alle medewerkers laten groeien en voelen dat er door intensieve samenwerking meer mogelijk is.
Voorstel is het opstellen van een eigen vragenlijst binnen het wmk-po om clusterervaringen van onze medewerkers in beeld te brengen.

De implementatie/ toepassen van de digitale leeromgeving

Binnen onze nieuwe digitale werk/leeromgeving zijn allerlei toepassingen en persoonlijke inrichtingen mogelijk om dit digitale platform functioneel en uitdagend vorm te geven door de eigen gebruiker. Om ons hier eigen in te maken en een kwaliteitsslag te slaan zal er vanaf het nieuwe schooljaar twee wekelijks ondersteuning komen van een icoach. Deze ict-vaardige leerkracht zal de leerlingen en leerkrachten meenemen in hoe te werken binnen de klas.nu en de MOO-omgeving. Deze icoach zal het schoolnetwerk en alle toepassing afstemmen op de gebruikerswensen van het team en de leerlingen.
Handelingsgericht werken/ verdere verbetering van ons groepsplan
Het team is enthousiast over de eerst gemaakt aanpassingen in schooljaar 1516. Deze wijziging/ verbeteringen willen we volledig gaan toepassen binnen alle groepsplannen/vakgebieden. Concreet gaat de ib-er, in overleg met de leerkracht, de lessen analyseren en de momenten dat specifieke begeleiding gegeven kan worden koppelen aan de omschrijving in het groepsplan. Het groepsplan wordt zo volgens realiteit en haalbaarheid vormgegeven. Het plan geeft op deze wijze meet houvast aan de leerkracht om alle leerlingen in beeld te hebben en effectieve begeleiding te bieden, die het meest gevraagd wordt in zijn of haar groep.

De bovenstaande ontwikkelonderwerpen zijn omschreven in het actuele jaarplan van 2016-2017. Tijdens de medezeggenschapsvergaderingen worden de vorderingen vanuit het team met de oudergeleding besproken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids