9. De resultaten van het onderwijs


Naar de schoolgids index


We doen ons uiterste best om eruit te halen wat erin zit. Maar er blijven verschillen tussen de kinderen. Uit de resultaten van toetsen kunnen we afleiden of datgene, wat we van onze kinderen mogen verwachten, ook wordt gehaald.
Een school is wat betreft de leerresultaten van meer afhankelijk dan alleen van goed onderwijs. Scholen verschillen, omdat scholen nu eenmaal door verschillend leerlingen worden bezocht. We willen de ouders graag informeren over de resultaten van ons onderwijs.

Resultaten van Cito Eindtoets Basisonderwijs (groep 8)

Vanaf 2014-2015 is er voor het eerst gewerkt met de landelijke centrale-eindtoets.
Op de site van CITO kunt u als ouder meer informatie vinden over de opbouw, onderdelen en afname van deze toets.

De uitslag van de Cito Eindtoets Basisonderwijs wordt voor elke leerling uitgedrukt in een getal tussen 500 en 550. Dit getal wordt de standaardscore genoemd. De standaardscore geeft aan wat een leerling gepresteerd heeft in vergelijking met alle leerlingen uit het gehele land. Met de scores van alle kinderen uit de groep kan de schoolscore worden berekend.

  2013 2014 2015 2016 2017
Standaardscore school
(zonder correctie, groep 8 < 10 leerlingen)
537,8 533,1 528,5 526,6  
Ondergrens 534,8 534,8 534,9 535,5  
Landelijk gemiddelde
(zonder correctie)
536,8 536,8 536,9 536,9  
bovengrens 538,8 538,8 538,9 539,2

 


Tevens wordt gekeken naar het leerlinggewicht van de kinderen. Dit is gebaseerd op de opleidingsgegevens van de ouders. De eindtoetsgegevens worden gecorrigeerd en vervolgens vergeleken met scholen met een vergelijkbare populatie.

De eindtoets is onderverdeeld in de gebieden: Nederlandse taal en rekenen. Deze zijn vervolgens weer onderverdeeld in verschillende vakgebieden. De kinderen van groep 8 hebben gescoord op het niveau dat wij van deze groep, gezien de resultaten uit het leerlingvolgsysteem mogen verwachten. We zien dat er de afgelopen leerjaren wel persoonlijke groei gemaakt is tussen de verschillende toetsmomenten. De persoonlijke scores zijn erg verschillend. Als school realiseren ons dat het groepsgemiddelde onvoldoende is. Wat opvalt bij de analyse van de resultaten is het volgende:

Lezen zorgsignaal
Beide jaren wel boven gemiddelde van onderdeel taal.

Taalverzorging zorgsignaal
Beide jaren wel onder gemiddelde van onderdeel taal.

Woordenschat zorgsignaal
Afwisselend beeld tussen 15 en 16. 2016 onder onderdeelgemiddelde.

Schrijven zorgsignaal in 2016
Te weinig aandacht voor schrijfonderwijs in de methode?
Verouderde methode?

Getallen zorgsignaal
Score is boven onderdeel van gemiddelde

Verhoudingen zorgsignaal
Score is boven onderdeel van gemiddelde

Meten, meetkunde zorgsignaal
Score is flink onder onderdeel van gemiddelde.

Verbanden
Enige score die boven het landelijk gemiddelde scoort 

 

De uitstroom (naar welke vorm van voortgezet onderwijs onze kinderen gingen) van de kinderen van basisschool de Driehoek ziet u in de onderstaande tabel.

Tabel Adviezen VO

Advies 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Totaal leerlingen 8 9 8 8  
PRO 
Praktijkonderwijs
         
VMBO-LWOO 
Leerwegondersteunend
    2 2  
VMBO-BB
Basis Beroepsgerichte Leerweg
      2  
VMBO-KB
Kader Beroepsgerichte Leerweg
2 3 2 1  
VMBO-GL
Gemengde Leerweg
3     2  
VMBO-TL
Theoretische Leerweg
1 3   1  
Havo/VWO   2 2    
VWO 2 1 2    

Download deze pagina Download de gehele schoolgids