Het team

De samenstelling

Het team van de school bestaat uit:

  • De directeur
  • De leerkrachten
  • De vakleerkracht muziek
  • Het onderwijsondersteunend personeel (onderwijsassistente, de administratiekracht en de conciërge)
  • De interieurverzorgster

Het is niet meer zo dat een leerkracht alle lessen van een groep verzorgt. Door compensatieverlof of deeltijdarbeid zijn in veel groepen twee leerkrachten actief. Bij ziekte van deeltijdarbeiders ligt het voor de hand dat de ander invalt, tenzij hij of zij andere verplichtingen heeft.

Naast de kwantitatieve problemen speelt ook het kwalitatieve probleem dat er vaak geen vervangers te vinden zijn voor de bovenbouw. Indien een afwezige leerkracht niet vervangen kan worden, ziet de school zich genoodzaakt andere oplossingen te bedenken. We verwachten dat er een schaarste zal ontstaan in beschikbare vervangers.

Bij een tekort aan vervangers zullen we de eerste dag de groep opsplitsen vanaf de tweede dag zullen de groepen om beurten een dag lesuitval hebben.

De schoolorganisatorische taken

We maken gebruik van ieders expertise, kennis en hoofdzakelijke lesgebonden taken. Jaarlijks wordt samen met alle teamleden bepaald welke activiteiten wij nodig achten om onze school kwalitatief goed te laten functioneren. Hierbij is het steeds belangrijk prioriteiten te stellen zodat we samen garant kunnen staan voor een goede inrichting van onze basisopdracht: het geven van goed onderwijs. 

Alle teamleden dragen zorg voor een goede invulling van de door hen gekozen taken. Dit wil zeggen dat ieder leiding geeft aan het opstarten, coördineren en betreffende taak goed uit te oefenen. Hierbij kiest hij collega’s, leerlingen en ouders die nodig zijn om bij te dragen aan de uitvoering van deze taak. 


Basisschool de Driehoek

Professionalisering

Het team neemt regelmatig deel aan scholing. Deze scholing wordt gevolgd vanuit het belang van de algemene schoolontwikkeling of individuele ontwikkelingswensen.

De meeste scholing vindt plaats buiten de schooltijden. Het kan ook voorkomen dat een scholingsmoment van het gehele team of een individueel teamlid tijdens schooluren plaatsvindt.

In die gevallen wordt u tijdig op de hoogte gebracht over vervanging of extra vrije momenten voor de kinderen. We willen hiervoor tevens verwijzen naar de actuele schoolkalender.


Door middel van nascholing beoogt de school een kwaliteitsverbetering van het onderwijs door middel van goed opgeleide leerkrachten en het welbevinden van het personeel. Nascholing staat niet op zichzelf, maar vormt een onderdeel van een bredere beleidscyclus binnen onze school.

Het merendeel van de nascholingsonderwerpen zijn gekoppeld aan de onderdelen uit de actuele jaarplannen die zijn afgeleid van het schoolplan 2015-2019. Nascholing is één van de instrumenten die we hanteren bij het realiseren van een kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Stagiaires

Wij prijzen ons gelukkig geregeld stagiaires van de PABO (Pedagogische Academie Basis Onderwijs) te mogen begeleiden. Wij vinden het een goede zaak op deze wijze mee te helpen de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide leerkrachten.

Ook werken we met stagiaires vanuit het ROC (onderwijsassistent), studie Pedagogiek en studie Sport en Bewegen.

De eindverantwoordelijkheid van de door stagiaires gegeven lessen blijft altijd bij de betreffende groepsleerkracht, ook als ze soms voor langere tijd zelfstandig voor een groep staan. Dit laatste is het geval bij de vierdejaars die kort voor het begin van hun onderwijsloopbaan staan.